روح القدوس

Download
PDF (Farsi)
Roohol Ghodos (Farsi) - Partitur.pdf
Adobe Acrobat Document 46.2 KB
Download
PDF (English)
Roohol Ghodos (English) - Partitur.pdf
Adobe Acrobat Document 49.8 KB
Download
Powerpoint
Farsi - English
with transcription
Spirit of God1.pptx
Microsoft Power Point Presentation 1'015.8 KB

Persian praise song with English lyrics


روح القدوس تازه کن روحم با لمس خود

روشن کن، افکار مرا با نور خود

پر نما قلب مرا با نیکوییت

سیراب نما از نهر اب حیات

 

جلال بر تو پدر بهر روحالقدس

جلال ای خداوند بهر روح پاکت

جلال بر تو پدر بهر روحالقدس

جلال بر تو جلال بر تو پدر

 

هللویا هللویا هللویا هللویا

هللویا هللویا هللویا هللویا

 

روح القدوس تازه کن روحم با قدرتت

روح القدوس زندگیم را تبدیل نما

روح القدوس تازه کن مهر منجیم را

روح القدوس تقدیس کن با کلامت

 


Spirit of God, make me new with your own holy touch.

Shine on me with the truth of your unfading light.

Fill my heart with the good that only comes from you.

Flood my life with the rivers of your love.

 

Father, glory to you for giving us this light,

Sending your Holy Spirit down into our night.

Father, glory to you – He shines so pure and bright.

Glory to you. Glory to you, O Lord.

 

Halleluya, Halleluya, Halleluya, Halleluya

Halleluya, Halleluya, Halleluya, Halleluya

 

Spirit of God, send your mighty power to refresh.

Spirit of God, take my life and change it into good.

Spirit of God, pour redeeming love into my heart.

Spirit of God, make me holy with your word.